ارسال کمک جهت همیاری با وب سایت نذری

برای پایداری و پیشبرد اهداف خیرانه وب سایت نذری هر مبلغی که می توانید از طریق فرم زیر لطفا کمک نمائید .


من با رضایت قلبی قصد دارم مبلغ

تومان
شماره موبایل
جهت همیاری با وب سایت نذری کمک نمایم.


در جدول زیر میتوانید آخرین پرداختی هایی که کاربران پرداخت نموده اند را مشاهده کنید

مبلغ (تومان) دهنده گیرنده علت